ਤੋੜ ਇੱਟ ਨਾਲ 

ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਖਡੌਣਾ

ਉਹਲੇ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ