ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ

ਉੱਡ ਰਹੀਆ ਚਿੜੀਆਂ

ਤੱਕੇ ਕੈਦੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ