ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖੇ 

ਅੰਗੂਠਾ ਨੀਲਾ

ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ