ਹਲਵਾਈ…

ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ