ਪੀਵੇ ਜੂਸ

ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ

ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲਈ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ