ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਡੁਗ ਡੁੱਗ
ਨਚਦੇ ਬੰਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ
ਡਿਗਦੇ ਸਿੱਕੇ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ