ਅਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 

ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ

ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਅ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ