ਗੰਗਾ ਨਦੀ- 

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਤੈਰ ਰਹੇ ਫੁੱਲ 

ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ