ਖ‌ਿੱਲਰੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ

ਗੌਲਫ਼ ਦਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ

ਬ‌ਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੇ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ