ਪਰਿੰਦੇ ਪਰਤੇ…

ਨਿਆਣੇ ਕਰਨ

ਪੁੱਗ ਦਾ ਪੁਗਾਟਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ