ਕਾਟੋ ਟੁੱਕੇ 

ਨਮੋਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ੇ 

ਨਕ ਚੜਾਵੇ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ