ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਫਾਈਆਂ

ਪਾਠੀ ਸੁੱਟੇ ਬਾਹਰ

ਬੋਟਾਂ ਸਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ