ਧੁਆਂਖਿਆ ਅਸਮਾਨ…

ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਚਮਕਣ

ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ

ਹਾਇਗਾ: ਮੀਨੂੰ ਸਮੱਘ ਢਿਲੋਂ