ਬੁਝ ਰਹੀ ਲੋ 

ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ

ਓਟ ਦੇ ਰਹੇ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ