ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ 

ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਕਤਾਰ ‘ਚ

ਦੂਰ ਕਰਨ ਅੰਧਕਾਰ

ਹਾਇਗਾ: ਸੰਜੇ ਸਨਨ