ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ

ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ

ਵਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਫੁਲਝੜੀਆਂ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ