ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ

ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੌਅ

ਨੱਚਦਾ ਚਾਨਣ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ