ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ

ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੁੱਖ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੀਂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ