ਦੀਵੇ ਧਰਦੀ 

ਹਰ ਪੱਬ ਪੈਂਦਾ 

ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਛਣਕਾਟਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ