ਘਰ ਹਨੇਰਾ

ਘੁਮਿਆਰ ਤੱਕੇ

ਬੇਗਾਨੇ ਬਨੇਰੇ ਦਾ ਦੀਵਾ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ