ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ 

ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 

ਬਾਲ ਰਹੀ ਦੀਵੇ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ