ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿਚ

ਨਰਮਾ ਸੜਿਆ

ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ