ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ

ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਮਧਮ ਲੋ

 ਸਾਂਝਾ ਖੂਹ

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦਰਾ