ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖਦੀ

ਦੇ ਰਹੀ smile

ਆਖੇ happy diwali

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ