ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ
ਦੀਵੇ ਚਾਨਣ ਕਰਿਆ
ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ