ਪੱਤਝੜ ਸੁਨਹ‌ਿਰੀ ਦ‌ਿਨ

ਸਰੂ ਦੇ ਬੂ‌ਟ‌ਿਆਂ ‘ਚ ਖੜਾ

ਉੱਚਾ ਨ‌ਿਪੱਤਰਾ ਰੁੱਖ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ