ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ 

ਹਾਕਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ

ਖੇਡੇ ਡੀਟੀ ਪੈਰ 

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ