ਆਈ ਬਹਾਰ
ਬਗੀਚੀ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ
ਗੁਲਾਬ ਕੋਈ ਨਾ………(ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ ਲਈ)

-ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਸ਼ਮ