ਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਧਾਰਾ

ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ

ਭੋਰ-ਭੋਰ ਖਾਧੀਆਂ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ