ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ…
ਮੁੜ ਮੂੜ ਵੇਖੇ
ਛੱਡਿਆ ‘ਟੇਸ਼ਨ

-ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ