ਚੈਰੀ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ
ਮੇਰੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿਚ
ਕੋਇਲ ਦਾ ਗੀਤ

ਹਾਇਗਾ:
ਪੋਲੋਨਾ ਓਬਲਾਕ
ਅਨੁਵਾਦ:
ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

 

 

 

 

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ