ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਸੂਰਜ
ਸਰਕੜੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਿਆ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੱਲਬ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ