ਭਾਈਆਂ  ਡੋਲੀ ਤੋਰੀ
ਵਿੱਚ ਮੇਲੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਚੋਰੀ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ