ਟੇਪ ‘ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਬਾਣੀ…

ਬੱਚਾ ਗਾਵੇ

ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਦੂਰ ਕੇ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ