ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਸ

ਗਰਦੇ ‘ਚ ਲਿਪਟਿਆ

ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ