ਪਿੰਡੋਂ ਪੁੱਜ ਪਰਦੇਸ

ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਨੈਣੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ

ਬੇਬੇ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਖੇਸ

ਅਮਰਰਜੀਤ ਸਾਥੀ