ਬਸ ਚੜ੍ਹੀ ਸਵਾਰੀ

ਕਹਿਰਾ ਭਾੜਾ ਦੇਵੇ

ਖੁਦ ਤੋਂ ਗਠੜੀ ਭਾਰੀ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ