ਮਹਿਕ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ

ਕਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈ

ਪੌਣ ਮਾਰਦੀ ਫੇਰੇ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ