ਸਰਕਸ ਵੇਖਣ ਬੱਚੇ

ਗੋਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਸਾਂਵਲੇ

ਜੋਕਰ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਹੱਸੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

سرکس ویکھن بچے
گورے کالے سانولے
جوکر نال سبھ ہسے

 

امرجیت ساتھی