ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚੋਜ…

ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਕਦੇ ਬਰਫ

ਰਹੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

بسنت رتّ دے چوج
کدے مینہہ کدے برف
رہے دھپّ چھاں جی روز

 

امرجیت ساتھی

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ