ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿਛੋਂ

ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ

ਬਿਟ ਬਿਟ ਝਾਕੇ

ਸਵਰਨ  ਸਿੰਘ

ورھیاں پچھوں
گھر نوں مڑیا
بٹ بٹ جھاکے

سورن  سنگھ