ਦੋ ਤਿਤਲੀਆਂ

ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀ

ਲਾਲ ਗ਼ੁਲਾਬ ਦੁਆਲੇ !

ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ

دو تتلیاں
پاؤندیاں ککلی
لال غلاب دوآلے

روزی مان