worse than tears–

the smile of the

abandoned child

Anonymous

ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ–

ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਦੀ

ਮੁਸਕਾਨ

ਗੁਮਨਾਮ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

ہنجھوآں توں وی ماڑی
لاوارث بچے دی
مسکان

گم نام

انوواد: امرجیت ساتھی