ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ

ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

وڈا سپیکر
بھائی جی دی آواز
اڈّ گئیاں چڑیاں

ہروندر تتلا