ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ

ਸੁਆਹ ਦਾ ਗੱਦਾ

ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ਰੂਬਲ

مڑھی دا بستر
سواہ دا گدا
گھوک ستا کتا

دوندر پاٹھک روبل