ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਫੋਨ

ਆਥਣ ਵੇਲੇ

ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ

ودیشوں فون
آتھن ویلے
گڈّ مارننگ

ہروندر تتلا