ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਝੀਲ

ਉੱਪਰ ਖੇਡਣ ਬੱਚੇ

ਥੱਲੇ ਮੱਛੀਆਂ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

جمی ہوئی جھیل
اپر کھیڈن بچے
تھلے مچھیاں

گرمیت سندھو

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ