ਥਲ ਭਖਦਾ ਅੰਗਿਆਰ

ਅਣਦਿਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ

ਪੈਰੀਂ ਪੱਸਰੀ ਰੇਤ

ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸੁਨੇਜਾ

تھل بھکھدا انگیار
اندسدی منزل
پیریں پسری ریت

چندر موہن سنیجا