ਉਡੀਕਦੇ…

ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੰਨ

ਉਹ ‘ਤੇ ਤਾਰੇ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

اڈیکدے
اپنا اپنا چن
اوہ ‘تے تارے

گرمیت سندھو

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ