ਮਾਂ ਬਣਾਵੇ

ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ…

ਨਿੱਕੀ ਭੋਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ماں بناوے
آٹے دیاں چڑیاں
نکی بھور چڑیاں نوں پاوے

دربارا سنگھ